Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

  1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op de huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen onder de hierna volgende voorwaarden. Deze voorwaarden, hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.
  2. Ieder aanbod door ons of in onze naam gedaan is geheel en al vrijblijvend, zowel wat betreft de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel.  Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan in geen geval, behoudens in geval van bewezen opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen.  Het uitstel of de niet-levering kan geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper.
  3. Klachten wegens zichtbare gebreken dienen door de koper te worden gemeld binnen de tien dagen na de levering. Gebrekkige goederen worden slechts door de verkoper teruggenomen na voorafgaandelijk akkoord van de directie of van de daartoe gemandateerde interne dienst.  De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de vervanging en niet tot de terugbetaling van de gebrekkige goederen.  In geval de verkoper om enerlei reden niet bij machte is de gebrekkige goederen te vervangen zullen deze in mindering worden gebracht van de gefactureerde bedragen.  De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor andere door de koper geleden schade.
  4. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd van 1% per verlopen en begonnen maand.  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldatum wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% als forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 50 en een maximum van   € 1.875.  De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
  5. Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, heeft deze het recht om de overeenkomst te verbreken door eenvoudige bekendmaking aan de koper. De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de koper.
  6. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs. Tot dit ogenblik mag de koper deze goederen niet verkopen, verhuren, uitlenen, noch schenken.  Hij mag er op geen enkele wijze over beschikken, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.  Worden de goederen  toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in plaats van de geleverde goederen.  De risico’s van beschadiging, verlies of diefstal van de goederen zijn ten laste van de koper vanaf de levering.
  7. Het toepasselijk recht is het Belgisch recht. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van de verkoper.